วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของโรมัน

2.  เพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมของโรมัน

3.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมของโรมัน

คำถาม

1.มรดกทางวัฒนธรรมของโรมันสำคัญอย่างไร

2.โคลอเซียมสร้างมาเพื่อจุดประสงค์ใด

3.โคลอสเซียมได้รับเลือกไห้เป็น1ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุกไหน

4.โคลอสเซียมตั้งอยู่ที่ไหน

5.  ทำไมโรมันจึงมีการเเบ่งจักรวรรดิออกเป็นส่วนๆ

 

โฆษณา